Webové stránky zdarma:

vytvořte si webovou vizitku rychle a jednoduše

Podmínky provozu

Provozovatel

Provozovatelem Služby je firma Bc. Martin Manďák, sídlem Rajmonova 1637/2, 182 00 Praha 8, identifikační číslo 707 54 250 (dále jen Provozovatel).

Uživatel

Uživatelem Služby může být jakákoliv fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba nebo subjekt se sídlem nebo trvalým bydlištěm na území České republiky (dále jen Uživatel).

Uživatelem se osoba nebo subjekt stane provedením registrace na stránkách www.chytra-vizitka.cz.

Předmět Služby

Provozovatel poskytuje Službu on-line vytváření a provozu www stránek (jinde v tomto dokumentu jen Služba). Tato Služba je dostupná na internetové adrese www.chytra-vizitka.cz, resp. na doméně, kterou si Uživatel zvolí při registraci.

WWW stránky jsou provozovány v doméně 3. řádu vlastněné Provozovatelem.

Uživateli nevzniká žádný právní nárok na domény, na nichž je služba provozována, není-li individuálně stanoveno jinak.

Aktivace Služby

Aktivace Služby probíhá registrací na webových stránkách www.chytra-vizitka.cz. O úspěšném provedení objednávky je Uživatel informován e-mailovou zprávou.

Ukončení Služby

Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitě a bez náhrady ukončit poskytování Služby při splnění některé z těchto podmínek:

Uživatel může jednostranně ukončit využívání Služby kdykoliv z administračního rozhraní.

Úroveň dostupnosti Služby

Provozovatel se bude snažit o maximální funkčnost a dosažitelnost poskytované Služby. Provozovatel bude provádět zálohu dat Uživatele uložených na serverech Provozovatele alespoň jednou denně.

Provozovatel neručí Uživateli ani třetím osobám za žádné ztráty finančního, materiálního nebo jiného charakteru, způsobené chybnou funkčností systému, nefunkčností systému, poškozením nebo ztrátou dat.

Pravidelná údržba systémů Provozovatele sloužících k poskytování Služby bude prováděna v nočních hodinách mezi 23:00 a 5:00 tak, aby došlo k co nejmenšímu ovlivnění provozu Služby.

Plánované servisní odstávky mimo čas pravidelné údržby budou alespoň 2 pracovní dny před jejich provedením oznámeny na stránkách Provozovatele. Za tímto účelem může být poslán Uživatelům i e-mail oznamující odstávku.

Další ujednání

Provozovatel se zavazuje, že neposkytne osobní údaje Uživatele třetí straně. Data Uživatele budou použita pouze při vzájemné komunikaci nebo za účelem realizace objednaných služeb (např. registrace domén u centrálního registrátora).

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit Podmínky provozu Služby bez předchozího upozornění.

Provozovatel není odpovědný za obsah stránek.

Provozovatel nezaručuje, že Služba splní specifické požadavky Uživatele. Při specifických požadavcích (funkční, grafické) je možné s Poskytovatelem Služby dohodnout individuální podmínky, za kterých mohou být tyto požadavky splněny.

Vlastníkem veškerých autorských práv k duševnímu vlastnictví, zdrojovým kódům, šablonám a grafickým návrhům používaným pro provoz Služby je Provozovatel.

Provozovatel může na webové stránky umisťovat reklamní bloky sestávající z textové nebo bannerové reklamy.

Technická podpora ke Službě je poskytována na e-mailových adresách a prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného na stránkách Provozovatele.

Uživatel se zavazuje, že nebude úmyslně zneužívat systém nebo přetěžovat server.